Atom + Josh : Suan Sam Pran Riverside, Nakhon Pahom, Thailand